Regulament de ordine interioară

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

Capitolul I – Dispoziţii generale

Art.1. Prezentul regulament este întocmit conform prevederilor Constituţiei României, ale Legii Învăţământului, a Statutului personalului didactic, a Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi alte acte normative elaborate de MEN.
Art.2. Regulamentul conţine normele de organizare şi funcţionare ale Şcolii „Ştefan Bârsănescu”, Iaşi, prevederile sale fiind obligatorii pentru elevi, profesori, părinţi, personal.

Capitolul II – Organizarea şi conducerea şcolii

Art.3. Conducerea şcolii este asigurată de Consiliul de administraţie. Directorul şcolii este preşedintele Consiliului de administraţie. În activitatea de conducere directorul este ajutat de  directorul adjunct şi se bazează pe consiliul profesoral.

Directorul

Art.4. (1) Directorul exercită conducerea executivă a unităţii de învăţământ, în conformitate cu atribuţiile conferite de lege, cu hotărârile Consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale.
(2) Atribuţiile directorului sunt cele prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (art. 16-26).

Consiliul profesoral

Art.5. Consiliul profesoral se constituie din cadrele didactice care predau în şcoală şi care au obligaţia de a participa la toate şedinţele Consiliului.

Art.6. Preşedintele Consiliului profesoral este directorul şcolii.
Art.7. Data şedinţelor ordinare se anunţă cu 3 zile înainte. Şedinţele extraordinare se anunţă cât mai operativ.
Art.8. Hotărârile Consiliului profesoral se adoptă cu majoritate simplă şi sunt obligatorii
pentru tot personalul şi toţi elevii.
Art.9. Consiliul profesoral are atribuţiile prevăzute în art. 28 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar:

a) analizează şi dezbate raportul de evaluare internă privind calitatea educaţiei şi raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din unitatea şcolară;
b) dezbate, avizează şi propune Consiliului de administraţie, spre aprobare, planul de dezvoltare a şcolii;
c) dezbate şi aprobă rapoartele de activitate, programele semestriale, planul anual de activitate precum şi eventuale completări sau modificări ale acestora;

d) alege cadrele didactice care fac parte din Consiliul de administraţie şi actualizează, dacă este cazul, componenţa acestuia;
e) aprobă componenţa nominală a comisiilor/catedrelor metodice din unitatea de învăţământ;
f) validează raportul privind situaţia şcolară semestrială şi anuală prezentată de fiecare
învăţător/diriginte, precum şi situaţia şcolară după încheierea sesiunii de amânări, diferenţe şi corigenţe;
g) numeşte comisiile de cercetare a faptelor care constituie abateri disciplinare, săvârşite de personalul salariat al unităţii de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare;
h) stabileşte sancţiuni disciplinare, pe baza raportului comisiei de cercetare, conform prevederilor legale în vigoare, ale prezentului regulament şi ale regulamentului intern;
i) decide asupra tipului de sancţiune disciplinară aplicată elevilor care săvârşesc abateri;
j) decide asupra acordării recompenselor pentru elevi şi pentru personalul salariat al unităţii de învăţământ, conform reglementărilor în vigoare;
k) validează notele la purtare mai mici de 7, precum si calificativele la purtare mai mici de „bine”, pentru clasele I-IV;
l) validează oferta de discipline opţionale pentru anul şcolar în curs;
m) avizează proiectul planului de şcolarizare;
n) formulează aprecieri sintetice privind activitatea personalului de instruire practică şi de predare, care solicită acordarea salariului de merit, a gradaţiei de merit sau a altor distincţii şi premii, potrivit legii, pe baza raportului de autoevaluare a activităţii desfăşurate de acesta;
o) dezbate şi avizează regulamentul intern al unităţii de învăţământ, în şedinţă la care participă cel puţin 2/3 din personalul salariat al unităţii de învăţământ;
p) dezbate, la solicitarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, a inspectoratului şcolar sau din proprie iniţiativă, proiecte de legi sau de acte normative, care reglementează activitatea instructiv-educativă şi transmite inspectoratului şcolar propuneri de modificare sau de completare;
q) dezbate probleme legate de conţinutul sau organizarea activităţii instructiv-educative din unitatea de învăţământ.

Art.10. (1) Şedinţele consiliului profesoral al unităţii de învăţământ se constituie legal în prezenţa a 2/3 din numărul total al membrilor.
(2) Hotărârile se iau prin vot deschis sau secret, în funcţie de opţiunea membrilor, cu cel puţin jumătate plus unu din numărul total al acestora şi sunt obligatorii pentru întregul personal salariat al unităţii de învăţământ.
(3) Participarea la şedinţele consiliului profesoral este obligatorie pentru cadrele didactice; absenţa nemotivată de la aceste şedinţe se consideră abatere disciplinară.

Consiliul de administraţie
Art.11. Consiliul de administraţie este constituit din 9 – 15 membri. Componenţa Consiliului de administraţie este în conformitate cu art. 33 din Regulamentul de  organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar. Secretarul Consiliului  de administraţie este numit de director dintre membrii acestuia, având atribuţia de a  consemna, într-un registru special, procesele verbale ale şedinţelor.
Art.12. Din Consiliul de administraţie face parte responsabilul cu proiecte educative/europene. La şedinţele Consiliului de Administraţie participă, ca observator, liderul sindical. Punctul său de vedere se consemnează în procesul verbal – liderul semnează procesul verbal. În calitate de invitaţi pot participa reprezentanţi ai părinţilor şi elevilor, atunci când sunt discutate probleme specifice activităţii elevilor sau a comitetelor de părinţi sau atunci când prezenţa acestora este necesară.
Art.13. Consiliul de administraţie se întruneşte o dată pe lună pe baza unui grafic stabilit la începutul anului şcolar precum şi în şedinţe extraordinare la solicitarea  directorului  sau a 1/3 din membrii săi. Şedinţele extraordinare se convoacă cât mai operativ.
Art.14. Competenţele Consiliului de administraţie sunt cele prevăzute în art. 30 – 34 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.

Comisiile metodice
Art.15. (1) Comisiile metodice din şcoală sunt următoarele:

1. Comisia metodică a claselor I
2. Comisia metodică a claselor a II-a
3. Comisia metodică a claselor a III-a
4. Comisia metodică a claselor a IV-a
5. Comisia metodică Limba şi literatura română
6. Comisia metodică Limbi străine
7. Comisia metodică Matematică
8. Comisia metodică Ştiinţe (biologie, fizică, chimie)
9. Comisia metodică Om şi societate
10. Comisia metodică Desen, muzică, educaţie tehnologică, educaţie fizică
11. Comisia metodică a diriginţilor

(2) Atribuţiile comisiilor metodice sunt cele prevăzute în art. 36-37 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.
(3) Atribuţiile responsabililor de comisii metodice sunt:

1. Întocmirea planului managerial anual şi a planului semestrial de activităţi ale comisieimetodice (aprobat de membri);
2. Avizarea planificărilor calendaristice anuale şi semestriale;
3. Cunoaşterea Legii Învăţământului, Statutului personalului didactic,  Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ  preuniversitar de stat, Regulamentului de ordine interioară, dezbaterea acestora în şedinţele comisiilor metodice; cunoaşterea şi dezbaterea tuturor documentelor referitoare la aplicarea reformei învăţământului preuniversitar de stat;
4. Informarea membrilor comisiei cu noutăţi legislative, de specialitate şi pedagogie;
5. Realizarea unei statistici privind baza didactico-materială pe discipline şi  îmbogăţirea acesteia cu materiale noi;
6. Consiliază cadrelor didactice stagiare/nou venite în unitate;
7. Asigurarea colaborării dintre învăţătorii claselor I – IV şi profesori;
8. Informarea membrilor comisiei cu privire la perfecţionarea didactico-ştiinţifică prin: acţiuni metodice în şcoală, cercuri pedagogice, acţiunile Casei Corpului Didactic, cursuri de formare continuă;
9. Colaborarea cu directorii şcolii în efectuarea îndrumării şi controlului la  disciplinele in cadrul comisiei;
10. Evidenţa activităţilor comisiei;
11. Elaborarea şi transmiterea documentelor solicitate de conducerea şcolii şi ISJ;
12. Realizarea unor statistici privind participarea şi rezultatele la olimpiadele şi  concursurile şcolare, testele naţionale (unde este cazul);
13. Realizarea unui raport semestrial şi anual asupra activităţii comisei.

(4) Atribuţiile responsabilului comisiei metodice a diriginţilor sunt:

I. Proiectarea activităţilor

1. Elaborează propunerile pentru oferta educaţională a unităţii de învăţământ şi strategia acesteia.
2. Elaborează programe de activităţi semestriale şi anuale ale comisiei metodice a profesorilor diriginţi.
3. Elaborează programul activităţilor educative şcolare şi extraşcolare.

II. Managementul educaţiei formale şi nonformale

1. Coordonează activitatea comisiei metodice profesorilor diriginţi.
2. Iniţiază  şi organizeazăactivităţile extracurriculare/extraşcolarela nivelul unităţii de învăţământ.
3. Analizează semestrial starea disciplinară a elevilor (absenteismul, abandonul  şcolar, delicvenţa juvenilăetc.) şi propune în colaborare cu psihologul şcolii  programede prevenire şi intervenţie.
4. Propune instrumente de evaluare a activităţii educative desfăşurate de profesorii diriginţi.
5. Monitorizează aplicarea prevederilor Ghidului metodologic Noi repere privind activitatea educativă/Programa de consiliere şi orientare şcolară în proiectarea activităţilor educative.
6. Elaborează rapoarte semestrial asupra activităţii comisiei metodice a diriginţilor pe care le prezintă în consiliul profesoral.

III. Managementul resurselor umane

1. Informează membrii comisiei cu privire la atribuţiile ce le revin în calitate de profesori diriginţi.
2. Consiliază cadrele didactice în proiectarea semestrială a activităţii educative.
3. Evaluează activitatea fiecărui membru al comisiei metodice a profesorilor diriginţi  şi contribuieîn cadrul Consiliului de administraţie la acordarea calificativelor anuale ale acestora.
4. Consiliază profesorii debutanti, cei nou veniţi în unitate, în formarea lor ca  diriginţi şi cei în activitatea cărora se constată disfuncţii în relaţia profesor-elev,  prin asistenţe la activităţile educative şcolare şi extraşcolare.
5. Identifică nevoile de formare continuă a profesorilor diriginţi.

IV. Dezvoltare şi relaţii comunitare

1.  Asigură informaţiile necesare celor interesaţi in legătură cu oferta educaţională a şcolii.
2.  Elaborează  şi implementează programe/proiecte educaţionale departeneriat (cultural-artistice, ştiinţifice, ecologice, sportiv-turistice, de educaţie civică  şi de promovare a sănătăţii).
3.  Organizeazăl egăturile şi schimburile naţionale şi internaţionale de cadre didactice şi elevi desfăşurate în cadrul programelor de parteneriat educaţional.
4.  Elaborează tematici şi propune forme de desfăşurare a consultaţiilor cu părinţii pe teme educative.

(5) Documentele comisiilor metodicesunt următoarele:
–  comisiile metodicepe arii curriculare şi discipline (Anexa 1);
–  comisia metodică a diriginţilor (Anexa 2).

Art. 16.Comisiile de lucru sunt următoarele:

–  Comisia de şcolarizare
–  Comisia pentru recensământ
–  Comisia pentru curriculum
–  Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii
–  Comisia pentru formare continuă
–  Comisia pentru organizarea Testelor Naţionale şi admitere
–  Comisia pentru organizarea olimpiadelor şi concursurilor şcolare
–  Comisia pentru notare ritmică, stabilirea tezelor şi tema pentru acasă
–  Comisia pentru activităţi educative, proiecte şi programe şcolare şi extra şcolare
–  Comisia pentru OSP
–  Comisia pentru educaţie sanitară
–  Comisia pentru educaţie rutieră
–  Comisia pentru prevenirea abandonului şcolar
–  Comisia pentru disciplină
–  Comisia pentru burse
–  Comisia pentru asigurarea manualelor
–  Comisia pentru estetizare
–  Comisia pentru inventar
–  Comisia pentru recepţie
–  Comisia pentru casare
–  Comisia pentru organizarea serviciului pe şcoală
–  Comisia pentru verificarea documentelor şcolare
–  Comisia pentru distribuirea cornului şi laptelui
–  Comitetul desecuritate şi sănătate în muncă
–  Comisia de PSI

Art.17. (1) Comisiile de lucru se constituie anual. Directorul numeşte responsabilii comisiilor de lucru.
(2) Fiecare comisie va avea un dosar care va conţine: structura comisiei, acte normative privind activitatea comisiei, planurile de activitate, procese-verbale, alte materiale. Dosarul este administrat de responsabilul comisiei şi va fi păstrat la direcţiune. Acesta va fi înmânat responsabilului comisiei sub semnătură.
(3) Procesele verbale întocmite la fiecare şedinţă vor consemna ordinea de zi, discuţiile purtate şi hotărârile adoptate. Dacă responsabilul comisiei respective nu va îndeplini toate atribuţiile desemnate, în anul şcolar următor nu are voie să ocupe din nou la   aceeaşi funcţie. In acest sens, conducerea şcolii va face precizările necesare.

Consiliul clasei

Art.18. (1) Consiliul clasei este constituit din totalitatea personalului didactic care predă la clasa respectivă, din cel puţin un părinte delegat al comitetului de părinţi al clasei şi, pentru toate clasele, cu excepţia celor din învăţământul primar, din liderul elevilor clasei respective.
(2) Preşedintele consiliului clasei este învăţătorul/dirigintele.
Art.19. Atribuţiile Consiliului clasei şi cele ale preşedintelui consiliului clasei sunt prevăzute în art. 40-42 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.

Capitolul III – Procesul instructiv-educativ

Misiunea şcolii

Art.20. Şcoala “Ştefan Bârsănescu” este şcoala uşilor deschise pentru toţi cei care au nevoie de educaţie. În şcoala noastră este asigurat climatul de siguranţă fizică şi psihică favorabil formării şi dezvoltării personalităţii elevului, precum şi armonizării relaţiilor interumane. Şcoala noastră promovează o educaţie a succesului prin punerea în acord a valorilor tradiţionale cu cele ale societăţii democratice europene.

Procesul de învăţământ

Art.21. Procesul instructiv – educativ se realizează prin activităţi curriculare (lecţii, lucrări de laborator) şi extracurriculare (cercuri, formaţii artistice, echipe sportive etc.)  şi extraşcolare, pe baza programelor şcolare, conform planului de dezvoltare a şcolii.

Structura anului şcolar

Art.22. Este cea stabilită de MEdC în fiecare an şcolar.
Art.23. Deschiderea cursurilor se face în mod festiv pe baza unui program special, in prima zi a anului şcolar. Toate cadrele didactice şi elevi şcolii participă la festivitatea de deschidere a anului şcolar.
Art.24. Încheierea cursurilor se marchează prin festivitatea de premiere a elevilor. Festivitatea de premiere se organizează după un program stabilit de Consiliul de Administraţie şi Comisia pentru activităţi educative, proiecte şi programe şcolare şi extraşcolare. La festivitatea de premiere este obligatorie prezenţa învăţătorilor/diriginţilor (care înmânează diplomele) şi a celorlalte cadre didactice. Învăţătorii şi diriginţii asigură totodată disciplina pe timpul festivităţii. Participanţii pot părăsi festivitatea de premiere, doar după încheierea acesteia.

Programul şcolar

Art.25. Programul şcolii se desfăşoară în două schimburi, de luni până vineri, între orele 8 şi 19. Sâmbăta şi duminica se desfăşoară activităţi cu caracter extraşcolar.
Art.26. Durata orelor de curs este de 50 de minute iar a pauzelor de 10 minute. Pauza
mare, de 15 minute se acordă după a doua oră de curs, în timpul programului de dimineaţă. Programul se poate modifica anual.
Art.27. Orarul şcolii se întocmeşte de Comisia de orar.
Art.28. Activităţile extracurriculare (pregătirea suplimentară, cercurile, activităţile cultural artistice, sportive etc.) se desfăşoară în afara orarului şcolii cu excepţia activităţilor
plătite. Evidenţa acestor activităţi revine responsabililor comisiilor metodice.
Art.29. Ordinea şi disciplinase asigură de totalitatea cadrelor didactice, personalul nedidactic şi de către directorii şcolii. Indiferent de motiv se interzice scoaterea elevilor de la orele decurs. Solicitările scrise ale cadrelor didactice pentru participarea la activităţi educative extraşcolare se depun pentru aprobare cu 2 zile înainte la direcţiune.
Solicitările cluburilor sportive pentru participare la programede pregătire sau competiţii
se depun la secretariat cu 3 zile înainte şi se supun aprobării directorului.

Planuri cadru de învăţământ. Programe. Manuale şcolare.

Art.30. Întreaga activitate desfăşuratăde profesori cu elevii la clasăse realizează pe baza cunoaşterii temeinice  şi respectării obligatorii a prevederilor cuprinse în planurile cadru  şi programelor şcolare, aprobate de MEN (pentru orele din trunchiul comun) şi a opţiunilor elevilor pe baza ofertei şcolii (pentru disciplinele opţionale). Comisiile au obligaţia de a elabora proiectele de programă pentru disciplinele opţionale pentru anul şcolar viitor, până la sfârşitul semestrului I a fiecărui an şcolar pentru a se obţine aprobarea I.Ş.J. în termenele corespunzătoare.
Art.31. Respectarea numărului de ore pentru fiecare disciplină (de trunchi comun sau opţional), a conţinutului programelor,  şi parcurgerea integrală  şi ritmică a materiei sunt
obligatorii pentru toate cadrele didactice.
Art.32. Materia de studiu prevăzută în programele şcolare se repartizează pe lecţii prin planificările curriculare anuale şi semestriale care se întocmesc de cadrele didactice pentru fiecare obiect şi clasă înaintea începerii cursurilor. Structura planificărilor calendaristice şi a proiectării unităţilor de învăţare este stabilită, la începutul anului şcolar, în cadrul cercurilor pedagogice, cu avizul I.Ş.J. Semestrial se întocmeşte planificarea calendaristică, pe teme/lecţii şi ore. Planificările se definitivează în plenul comisiei şi sunt aprobate de responsabilul comisiei. Acesta le prezintă pentru vizare administrativă conducerii şcolii în cel mult 2 săptămâni de la începerea fiecărui semestru. Un exemplar din planificarea curricularăse depune la mapa comisiei. Responsabilul comisiei verifică lunar stadiul parcurgerii planificării calendaristice.

Art. 33.În şcoală se vor utiliza numai manuale aprobate de MEN.

Constituirea claselor

Art.34. Efectivul claselor se constituie în conformitate cu prevederile Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar având efectiv mediu de 25 elevi.
Art.35. Evaluarea rezultatelor elevilor şi încheierea situaţiei şcolare se realizează în conformitate cu prevederile cuprinseîn Capitolul VI (art. 54 – 82) din  Regulamentul de
organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.

Capitolul IV – PERSONALUL ȘCOLII

Cadrele didactice

Art.36.Drepturile şi obligaţiile cadrelor didactice ale şcolii sunt prevăzute în Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, în Contractul colectiv de muncă şi fişa postului (Anexa 3).
Art. 37.(1) În afară de aceste documente, pentru o cât mai bună desfăşurare a activităţilor şcolii, trebuie respectate următoarele îndatoriri:

– Să îndeplinească atribuţiile prevăzute în fişa individuală a postului la termenele stabilite.
– Să respecte orarul şi programul şcolii. Să nu lipsească nemotivat de la ore, orice fel de inversiuni de ore să fie aduse la cunoştinţă conducerii şcolii. În cazul în care un profesor nu-şi poate efectua orele din motive bine întemeiate, acesta are obligaţia de a anunţa în cel mai scurt timp conducerea şcolii şi pe cât posibil să încerce a asigura suplinirea lor.
– Să participe la consiliile profesorale şi la toate activităţile de care depinde prestigiul şcolii.
– Să îndeplinească sarcinile ce le revin în cadrul tuturor comisiilor din care fac parte;
– Să efectueze integral fiecare oră de clasă; să permită ieşirea elevilor din clasă doar pentru motive întemeiate.
– Să consemneze zilnic absenţele la începutul orei şi notele acordate în catalog; cadrele didactice care utilizează catalogul personal au obligaţia de a consemna absenţele şi notele în catalogul oficial la sfârşitul fiecărei zile de curs.
– Să nu elimine elevii de la orele de curs. Elevii care perturbă orele de curs vor fi puşi în discuţia Consiliului clasei pentru a fi sancţionaţi.
– Să corecteze lucrările de control în maximum 2 săptămâni şi după înscrierea notelor în catalog să le restituie elevilor. Tezele vor fi păstrate de profesor, până la sfârşitul anului şcolar.
– Să ia măsuri de recuperare pentru elevii cu ritm mai lent de învăţare şi să desfăşoare activităţi suplimentare cu elevii capabili deperformanţă (atunci când este necesar).
– Să încheie situaţia şcolară (media semestrială) a elevilor în ultima orăde curs înainte de Consiliul profesoral de încheiere a situaţiei şcolare.
– Să se formeze continuu în specialitate şi psihopedagogie (prin studiu individual şi participareala acţiunilede perfecţionare organizate de comisia metodică, şcoală, CCD, instituţii de învăţământ superior, alte instituţii de formare acreditate, prin susţinerea gradelor didactice).
– Să pregătească permanent şi cu responsabilitate toate activităţile didactice. Cadrele didactice debutante şi stagiare vor întocmi zilnic planuri de lecţii.
– Să motiveze absenţele, în calitate de învăţător sau de profesor diriginte, numai pe baza unei adeverinţe medicale eliberată (vizată) de medicul şcolii.
– Să completeze  şi săsemneze zilnic condica de prezenţă; orele nesemnate vor fi considerate ore neefectuate de către organul de control financiar.
– Să organizeze, în calitate de învăţători şi profesori diriginţi, la începutul fiecărui an şcolar, şedinţe cu părinţii în care sevor constitui comitetele de părinţi pe clase. De regulă, la fiecare 2 luni învăţătorul sau profesorul diriginte va convoca şedinţe cu părinţii încare se va analiza situaţia la învăţătură şi disciplină, cât şi alte probleme specifice clasei respective. La şedinţele cu părinţii vor fi invitaţi profesorii clasei.
– Să prelucreze cu elevii, în calitate de învăţători  şi profesori diriginţi, regulile de comportare în situaţii de urgenţă: incendii, cutremur etc.
– Să instruiască elevii şi să încheie procese verbale privind măsurile de protecţia muncii (procesele verbale vor fi încheiate atât de învăţători şi de profesorii diriginţi, cât şi de toate cadrele didactice care desfăşoarăactivităţi în laboratoare şi sălile de sport. Intrarea şi ieşirea din aceste spaţii se va face numai în prezenţa profesorilor şi învăţătorilor.
– Să atragă atenţia elevilor asupra obligativităţii acestora dea păstra mobilierul şi obiectele din dotare, de a menţine curăţenia în toate spaţiile şcolii şi dea respecta strict normele de igienă personală şi colectivă.
– Să respecte deontologia profesională. Să nu desfăşoare activităţi politice şi de prozelitism religios în şcoală. Sa nu lezeze în nici un mod personalitatea elevilor,să nu primejduiască sănătatea lorfizică şi psihică. Sunt interzise cu desăvârşire pedepsele corporale.
– Să folosească un limbaj corespunzător în relaţiile cu elevii, cu părinţii, cu celelalte cadre didactice şi personalul şcolii.
– Să evite orice discuţii cu elevii sau părinţii acestora în care să facă aprecieri negative la adresa colegilor din şcoală sau alte şcoli.
– Să se abţină de a purta discuţii contradictorii cu alţi colegi în prezenţa elevilor.
– Să se impună în faţa elevilo rprintr-o pregătire profesională de înaltă calitate şi o ţinută morală ireproşabilă.
– Să respecte repartizarea claselor în săli conformprogramării stabilite de comisia de orar.
– Să ia măsuri pentru prevenirea actelor de violenţă, prin care se deteriorează mobilierul şcolii, al clasei şi săse preocupe de prevenirea unor asemenea acte; elevii vinovaţi vor fi pedepsiţi conform regulamentului şi eventualele pagube vor fi recuperate.
– Să ia atitudine faţăde orice fel de încălcare a regulamentului de ordine interioară pentru elevi.
– Să fie preocupaţi permanent de ridicarea prestigiului şcolii, să atragă elevii şi să le cultive ataşamentul faţă de Şcoala “Ştefan Bârsănescu”.
– Să-şi acorde stimă şi respect reciproc, sprijin în îndeplinirea sarcinilor de serviciu.

Art.38. Alte atribuţii ale învăţătorilor şi ale diriginţilor sunt prevăzute în art. 42 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat.

Personalul didactic auxiliar şi nedidactic

Art.39.Drepturile şi obligaţiile personalului didactic auxiliar şi nedidactic sunt cele prevăzute în Codul muncii şi în contractulcolectiv de muncă.
Art.40.(1) Compartimentul de secretariat este subordonat directorului şcolii.
(2) Atribuţiile secretariatului suntcele prevăzute în art. 86, al. 2-9 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi cele prevăzute în fişa postului (Anexa 4).
Art.41.(1) Serviciul de contabilitate este subordonat directorului şcolii.
(2) Programul serviciului decontabilitate este următorul: luni-vineri, în intervalul orar 8-16.
(3) Atribuţiile contabilităţii sunt cele prevăzute în art. 87, al. 2-3 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi cele prevăzute în fişa postului (Anexa 5).
Art.42.(1) Serviciul de administraţie este subordonat directorului şcolii.
(2) Administratorului îşi desfăşoară activitatea sub conducerea directorului, răspunde de gestionarea şi de întreţinerea bazei materiale a unităţii de învăţământ, coordonează activitatea personalului administrativ de întreţinere  şi curăţenie (muncitori de întreţinere, paznici, îngrijitori).
(3) Întregul inventar mobil şi imobil al unităţii de învăţământ se trece în registrul inventar
al acesteia şi în evidenţele contabile. Schimbarea destinaţiei bunurilor ce aparţin unităţii de învăţământ se poate face numai cu îndeplinirea formelor legale.
(4) Programul personalului administrativ de întreţinere şi curăţenie este stabilit de către administrator, potrivit nevoilor unităţii de învăţământ şi se aprobă de către director. Programul personalului administrativ de întreţinere şi curăţenie este următorul:
– administrator, luni-vineri, intervalul orar 8 – 16;
– îngrijitori, luni-vineri, în douăschimburi, intervalele orare 6 – 14, 14 – 22;
– muncitori de întreţinere, luni-vineri, în două schimburi, intervalele orare 6 – 14, 13 – 21;
– paznicii, luni-vineri, intervalul orar 22 – 6, sâmbăta şi duminica în schimburi, în intervalele orare 6-18, 18-6;
(5) Administratorul stabileşte sectoarele de lucru ale personalului de îngrijire. În funcţie de nevoile unităţii de învăţământ, directorul poate schimba aceste sectoare.
(6) Administratorul nu poate folosi personalul subordonat în alte activităţi decât în cele necesare unităţii de învăţământ.
(7) Atribuţiile administratorului şi cele ale personalului administrativ de întreţinere şi curăţenie sunt cele prevăzute în fişa postului (Anexa 6).
Art.43. (1) Bibliotecarul este subordonat directorului unităţii de învăţământ.
(2) Programul bibliotecarului este următorul: luni-vineri, intervalul orar 8-16.
(3) Atribuţiile bibliotecarului sunt cele prevăzute în art. 89, al. 2-4 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi cele prevăzute în fişa postului (Anexa 7).
Art.44. (1) Inginerul de sistem este subordonat directorului unităţii de învăţământ.
(2) Programul inginerului de sistem este următorul: luni-vineri, intervalul orar 8 – 16.
(3) Atribuţiile inginerului de sistem sunt cele prevăzute în fişa postului (Anexa 8).

Capitolul V – Elevii

Dobândirea calităţii de elev
Art.45. Dobândirea calităţii de elev al şcolii se face în conformitate cu art. 91-92 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.
Art.46. Pentru clasele cu predare intensivă a limbii străine, se organizează testare la sfârşitul clasei a IV-a. Comisia de evaluare este formată din profesorii de specialitate din şcoală.

Exercitarea calităţii de elev
Art.47. Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor şi prin participarea la toate activităţile curriculare şi extracurriculare existente în programul şcolii.
Art.48. Frecventarea tuturor cursurilor prevăzute în orar este obligatorie pentru fiecare elev.
Art.49. Evidenţierea prezenţei se face la începutul fiecărei ore de curs de către profesori, care consemnează în catalog absenţele. Elevii care nu se aflăîn clasă la intrarea profesorului sunt consideraţi absenţi la orarespectivă.
Art.50. În cazuri bine motivate elevii care întârzie pot cere permisiunea cadrului didactic
să asiste la oră, acesta putând motiva absenta panala sfârşitul orei.
Art.51. Se interzice cadrelor didactice eliminarea elevilor de la orele decurs. Elevii care perturbă orele de curs vor fi puşi în discuţia Consiliului Profesorilor clasei pentru a fi sancţionaţi.
Art.52. Părăsirea spaţiilor de învăţământ (sală, laborator, şcoală) în timpul orelor de curs se face numai în cazuri de forţămajorăcu aprobarea cadrului didactic respectiv sau a profesorului – diriginte.
Art.53. Absenţele care se datorează îmbolnăvirii elevilor, bolilor molipsitoare sau alte cauze de forţă majoră dovedite cu acte legale sunt considerate motivate.
–  Învoirea elevilor pentrumotive deosebite se face numai cu acordul învăţătorului sau a profesorului diriginte, pe baza unei cereri din partea părinţilor.
Art.54.  Motivarea absenţelorse efectueazănumai de către învăţător/diriginte, în maximum 7 zile de la reluarea activităţii elevului, iar actele doveditoare se păstrează de către învăţător/diriginte pe tot parcursul anului şcolar. Motivarea absentelor se face în ziua prezentării următoarelor acte justificative:
–  adeverinţe eliberate de medicul cabinetului şcolar, medicul de familie sau medicul specialist, vizate de medicul şcolar;
–  adeverinţă sau certificat medical eliberată de instituţia spitalicească în cazul în care elevul a fost internat în spital;
–  cererea părinţilor, aprobată de director, pentru situaţii familiale deosebite fără a depăşi 3 zile pe semestru (cererea se depune lasecretariat înainte de a efectua absenţele sau, in cazuri de forţă majora, imediat după efectuarea absenţelor).
Art.55. Pentru elevii sportivi de performanţă, care participă la acţiuni la nivel judeţean naţional, internaţional, organizate în timpul semestrelor şcolare, directorul şcolii poate aproba motivarea absenţelor cu condiţia îndeplinirii de către aceştia a obligaţiilor şcolare.
Art.56. Elevii care au lipsit mai multe zile din motive întemeiate (boală, participare la activităţi sportive de performanţă, olimpiade naţionale) nu vor fi examinaţi scris sau oral în prima săptămână de la revenirea la cursuri.

Drepturile elevilor

Art.57. Elevii Şcolii “Ştefan Bârsănescu” se bucură de toate drepturile legale. Nici o activitate organizată de/sau în şcoală nu poate leza demnitatea sau personalitatea acestora.
Art.58. Elevii au dreptul să fie evidenţiaţi şi să primească premii şi recompense pentru rezultatele deosebite la activităţile şcolare şi extraşcolare,precum şi pentru atitudine civică exemplară.
Art.59. Elevii au dreptul la burse, conform reglementărilor în vigoare.
Art.60. Elevii primesc gratuit manuale şcolare şi pot utiliza gratuit, sub îndrumarea cadrelor didactice, baza materialăde care dispune şcoala.
Art.61. Elevii audreptul să-şi trimită liderii claselorîn Consiliul elevilor, ale cărui atribuţii sunt stabilite printr-un regulament propriu, anexă la prezentul regulament (Anexa 6).
Art.62. Elevii au dreptul să participe la activităţile extraşcolare organizate de şcoală. Alte drepturi ale elevilor sunt cele prevăzute în art. 97-109 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.

Îndatoririle elevilor

Art.63. (1) Elevii au obligaţia:

a) Să frecventeze cu regularitate cursurile şcolii.
b) Să respecte cadrele didactice, personalul didactic auxiliar şi personalul administrativ, atât în şcoală cât şi în afara ei.
c) Să participe la toate acţiunile organizate de şcoală.
d) Elevii trebuie săcunoască şi sărespecte: legile statului, prezentul regulament şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, regulile de circulaţie şi cele cuprivire laapărarea sănătăţii, normele de tehnica securităţii muncii, deprevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţiecivilă, normele de protecţie a mediului.
e) Să aibă asupra lor caiete, cărţi şi orice alt material necesar bunei desfăşurări a activităţii şcolare.
f) Să păstreze în bună stare manualele şcolare primite gratuit de la şcoală.
g) Să poarte zilnic în ghiozdan carnetul de note şi să-l prezinte învăţătorului/profesorului pentru înregistrarea notelor/calificativelor şi mesajelor către familie .
h) Să aibăo ţinută vestimentară îngrijită, decentă (uniformă pentru clasele I-IV).
i) Să vină la şcoală cu temele pregătite.
j) Să respecte ora de clasă, să nu deranjeze în nici un fel colegii şi cadrele didactice în timpul orelor.
k) Să ducă la îndeplinire responsabilităţile primite lanivelul clasei şi şcolii.
l) Să nu blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ şi săintre în şcoală, în ordine, numai pe uşa special destinatălor, sub supravegherea cadrelordidactice de serviciu şi a personalului şcolii.
m) Pentru evitarea aglomeraţiei şi a dezordinii, elevii trebuie săcircule pe scări şi pe holuri numai pe partea dreaptăa direcţiei de mers.
n) Elevii trebuie să protejeze bunurile materiale din clasă şi şcoală astfel:

⋅ să nu deterioreze mobilierul şcolii, aparatura şi echipamentele din laboratoare şi cabinete;
– să păstreze curăţenia în clasă, pe holuri şi în curtea şcolii.
– Elevii trebuie să aibă o atitudine cuviincioasă, tolerantă, sărespecte colegii de şcoală, de clasă, indiferent de naţionalitate, religie, starea socială sau familială a acestora.
– Să anunţe cadrele didactice despre faptele care încalcă prezentul regulament de ordine interioară.

(2) Este interzis elevilor:

a) Să părăsească curtea şcolii în timpul programului şcolar.
b) Să alerge şi să ţipe în clase şi pe holurile şcolii
c) Să agreseze pe cei mai mici sau pe colegii lor.
d) Să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul unităţii de învăţământ.
e) Să distrugă documentele şcolare, precum cataloage, foi matricole, manuale, carnete de elev, carnete C.E.C. etc.
f) Să distrugă calculatoarele şi componentele acestora.
g) Să viruseze calculatoarele prin introducerea de dischete sau CD-uri proprii sau prin navigare pe internet fără acordul profesorului.
h) Să instaleze pe hard-discurile calculatoarelor programe neautorizate (prin copiere de pe CDuri sau dischete proprii sau de pe internet, descărcare de e-mail, etc.).
i) Să instaleze jocuri pe calculatoare.
j) Să acceseze de pe calculatoarele şcolii site-uri porno sau alte site-uri cu conţinut obscen sau care promovează violenta, consumul de droguri, alcool etc.
k) Să staţioneze nejustificat pe holuri şi în grupurile sanitare în timpul orelor de curs.
l) Să aducă  şi să difuzeze, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţionalăa ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa.
m) Să organizeze şi să participe la acţiuni de protest, care afectează desfăşurarea activităţii de învăţământ sau care afecteazăfrecvenţa la cursuri a elevilor.
n) Să deţină şi să consume, în perimetrul unităţii de învăţământ şi în afara acestuia, droguri, băuturi alcoolice şi ţigări şi să participe la jocuri de noroc.
o) Să introducă, în perimetrul unităţii de învăţământ, orice tipuri de arme sau alte instrumente, precummuniţie, petarde, pocnitori etc., care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihicăa colectivului de elevi şi a personalului unităţii de învăţământ.
p) Să posede şi să difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic.
q) Să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursurilor. Şcoala nu asigură securitatea telefoanelor mobile şi a obiectelor de valoare (aparatură electronică etc.) aduse de elevi.
r) Să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul unităţii deînvăţământ.
s) Să aibă ţinută, comportamente şi atitudini ostentative şi provocatoare.
t) Să se joace cu mingea în clasă şi pe holurile şcolii.
u) Să intre în curtea şcolii cu animale sau cu biciclete (cu excepţia concursurilor de circulaţie).

Art.64.(1) Elevii trebuie sărespecte prezentul regulament de ordine interioară  şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar. Orice încălcare a acestora va fi pedepsită după cum urmează:
1. Cei ce se vor face vinovaţi de producerea unor stricăciuni vor suporta plata tuturor reparaţiilor.
2. Cei care încalcădisciplina şcolară şi regulamentele menţionate vor fi sancţionaţi, în funcţie de gravitatea faptei, cu:
a) observaţia individuală;
b) mustrare în faţa clasei şi/ sau în faţa consiliului clasei/ consiliului profesoral;
c) mustrare scrisă;
d) retragerea temporarăsau definitivă a bursei;
e) eliminarea de la cursuri pe o perioadăde 3-5 zile;
f) mutarea disciplinară la o clasă paralelă, din aceeaşi şcoală;
g) mutarea disciplinară la o altă unitate de învăţământ, cu acceptul conducerii unităţii primitoare;
(2) Sancţiunile vor fi însoţite de scăderea notei la purtare, în funcţie de gravitatea faptei.
(3) Procedurile de sancţionare sunt reglementate în art. 119-124  şi 130-133 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.
(4) La fiecare 20 de absenţe nemotivate, învăţătorul/dirigintele, în urma consultării familiei şi a Consiliului clasei, va scădea la purtare câte un punct.
(5) La 40 de absenţe nemotivate învăţătorul sau dirigintele va anunţa în scris familia elevului. Avertizarea elevilor pentru absenţe nemotivate se face de către învăţătorul/dirigintele clasei şi se contrasemnează de director. Preavizul tip este redactat în 2 exemplare: unul la diriginte şi unul părintelui.
(6) La mai mult de 50 absenţe nemotivate seiaumăsurile prevăzute de art.178 din Legea învăţământului.
Art.65. Transferul elevilor se realizează conform art. 135-149 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.
Art.66. Calitatea de elev a Şcolii „Ştefan Bârsănescu” încetează în următoarele situaţii:
a)  la absolvirea studiilor;
b)  prin transferul la o altăunitate de învăţământ;
c)  în cazul abandonului şcolar.

Capitolul VI – Relaţiile şcolii

Relaţia cu Inspectoratul Şcolar alJudeţului Iaşi

Art.67.  Şcoala „Ştefan Bârsănescu” se află în subordonarea directă a I.Ş.J. Iaşi. Responsabilitatea menţinerii unei relaţii permanente cu I.Ş.J. revine direcţiunii şcolii, şefilor comisiilor metodice şi tuturor cadrelor didactice desemnate de şcoală în acest scop.

Relaţia cu părinţii

Art.68. Regulamentul Consiliului reprezentativ al părinţilor din  Şcoala „Ştefan Bârsănescu” se constituie ca anexă a prezentului regulament (Anexa 7).

Relaţii cu alte instituţii şi cu publicul

Art.69. Şcoala întreţine relaţii cu autorităţile locale, judeţene, poliţia,biserica şi alte instituţii guvernamentale şi neguvernamentale din ţară şi străinătate. Reprezentanţii şcolii în relaţiile cu comunitatea locală, organizaţiile guvernamentale şi nonguvernamentale sunt directorii şcolii sau cadrele didactice desemnate.
Art.70.Directorul şi directorul adjunct planifică, în 2 săptămâni de la începerea anului şcolar, programde audienţe şi relaţiicupublicul.

Procedura de soluţionare a cererilor şi a reclamaţiilor

Art.71.Cererile, reclamaţiile şi sesizările se înregistrează în registrul de intrări/ieşiri. Sesizările şi reclamaţiile se îndosariază într-un dosar special. Reclamaţiile şi sesizările anonime nu se iau în consideraţie. Solicitanţii vor primi răspuns în termen de o lună.

Capitolul VII – Asigurarea securităţii elevilor şi personalului şcolii

Art.72. Personalul şcolii are obligaţia de a respecta reglementările privind securitatea şi sănătatea în muncă. La nivelul şcolii este organizat, conformlegii, Comitetul desecuritate şi sănătate în muncă.
Art.73.Compartimentul deprotecţie amuncii din cadrul Comitetul de securitate şi sănătate în muncă are rolul de a verifica modul în care se respectă regulile privind securitatea şi sănătatea în muncă.
Art.74. Comisia PSI are atribuţii în domeniu stabilite prin decizii ale directorului. La nivelul şcolii este organizată echipa de intervenţie pentru salvarea elevilor şi personalului, evacuarea bunurilor şi stingerea incendiilor. Membrii echipei şi atribuţiile acestora sunt stabilite prin decizia directorului.
Art.75. Elevii au obligaţia de a respecta reglementările privind protecţia muncii şi PSI.
Diriginţii şi învăţătorii au obligaţia de aduce la cunoştinţa elevilor aceste reglementări şi de a încheia procese verbale, semnate de elevi, în urmaprelucrării normelor de protecţia muncii şi PSI (Anexa 8).
Art.76. În scopul păstrării ordinii şi securităţii elevilor accesul în şcoală al persoanelor străine este permis pe uşa principală a şcolii în urma legitimării acestora şi consemnării prezentei lor în registrul special, ţinut de elevul de serviciu.
Art.77. Fiecare cadru didactic are obligaţia de a-i însoţi pe elevi pană la ieşirea din şcoală până la încheierea ultimei ore de curs.
Art.78. Activităţile extracurriculare care se desfăşoară în afara perimetrului şcolii trebuie
anunţate la direcţiune cu două zile înainte dederularealor. Cadrele didactice organizatoare au obligaţia de a prelucra normele specifice pentru asigurarea securităţii elevilor şi dea încheia procese verbale cu semnăturile elevilor participanţi (Anexa 9).
Art.79. Pentru păstrarea ordinii şi a securităţii elevilor în şcoalăeste organizat serviciul pe şcoala. Planificarea serviciului pe şcoalăpentru cadrelor didactice este afişată în cancelarie şi la avizierul şcolii. Atribuţiile echipeide serviciudintr-o zi sunt următoarele:

–  Să fie prezente la şcoalăcu 15 minute înainte de începerea programului şi 15 minute după încheierea programului;
–  Să asigure ordinea documentelor şcolare (condica, cataloagele, biblioraftul etc.), securitatea lor pe toatădurata cursurilor şi după terminarea lor;
– Să supravegheze intrarea şi ieşirea în ordine a elevilor în/din şcoală, dimineaţa, la prânz, seara şi în pauzele în care elevii au permisiunea să iasă în curtea şcolii (9:45 – 10:00 şi 14:50 – 15:00);
–  Să supravegheze şi să asigure ordinea şi securitatea elevilor în şcoală şi în curtea şcolii pe timpul pauzelor;
–  Să asigure cataloagele însecretariat, la terminarea programului;
– Să consemneze în procesul verbal îndeplinirea sarcinilor de serviciu precum şi eventualele disfuncţionalităţi sau evenimente din timpul serviciului.

Art. 80. (1) Serviciul elevilor este organizat atâtla nivelul claselor cât şi la nivelul şcolii. (2) Învăţătorii şi diriginţii vor stabili grupe de câte 2 elevi care în ordine alfabetică vor efectua zilnic serviciul pe clasă.
(3) Elevii de serviciu pe clasă au următoarele atribuţii:
–  se prezintăla cursuri cu 10 minute înainte de începerea acestora şi părăsesc ultimii sala de clasă;
–  asigură creta şi ştergerea tablei;
– asigură păstrarea curăţeniei în clase în timpul programului atenţionând elevii care produc dezordine;
–  verifică prezenţa la ore a colegilor de clasă şi comunică profesorilor numele elevilor absenţi;
– dacă activităţile se desfăşoarăîn cabinete, laboratoare, etc. elevii de serviciu au obligaţia să încuie clasa sau săanunţe personalul de serviciu în acest sens. Bunurile devaloare nu se lasă în sala de clasă.
(4) Serviciul pe şcoală:
–  Serviciul pe şcoală va fi asigurat de către un elev pentru fiecare schimb (din clasele a VIII-a, între 7:45 şi 12:45 şi din clasele a VII-a, între 12:30 şi 18:50) conform unei planificări semestriale a claselor stabilite de comisia de organizare a serviciului pe şcoală şi avizată de conducerea şcolii.
–  Postul elevului de serviciu este la intrarea din principală a şcolii.
–  Diriginţii claselor vor transmite la secretariat cu minimum 3 zile înainte de începerea serviciului pe şcoală tabelul nominal al elevilor de serviciu.
–  Elevii nu au dreptul să facă schimbări în planificare decât cu avizul scris al dirigintelui. În cazul unor lucrări scrise, elevul de serviciu va fi înlocuit de un elev de la o clasă paralelă, cu acordul directorului. Schimbarea va fi consemnatăîn registrul serviciului pe şcoală.
(5) Sarcinile elevilor de serviciu pe şcoală:
–  se prezintă la post cu 15 minute înainte de începerea cursurilor;
– facilitează comunicarea cadre didactice – elevi, cadre didactice – părinţi în timpul pauzelor;
–  nu permit intrarea elevilor şi a persoanelor străine în incinta cancelariei;
–  sună la sfârşitul fiecărei ore şi începutul acesteia;
–  îndeplinesc alte sarcini trasate decadrele didactice de serviciu;
– legitimează persoanele străine şi consemnează datele acestora în registrul de evidenţă şi nu permit accesul acestora decât în timpul pauzei, cu excepţia celorcare sunt programaţi la cabinetele medicale;
–  exercită sarcini trasate de profesorul de serviciu, direcţiune, secretariat;
–  în timpul orelor de curs, este interzis accesul persoanelor străine în clase;
–  în cazul unor incidente cu persoane străine, anunţă profesorul de serviciu, secretariatul şi gardianul.
(6) Elevii care absentează nemotivat la serviciul pe scoală sau îşi schimbă ziua de serviciu fără să anunţe dirigintele sau nu-şi îndeplinesc în mod corect atribuţiile stabilite prin regulament vor răspunde disciplinar cu scăderea notei la purtare.

Capitolul VIII –Răspunderea juridică

Art.81. Nerespectarea atribuţiilor prevăzute în fisa postului şi a prevederilor din prezentul regulament constituie abatere disciplinară  şi se sancţionează în conformitate cu prevederile Codului muncii şi ale Contractului colectiv de muncă.

Capitolul IX – Dispoziţii finale

Art.82. Prezentul regulament intră în vigoare de la data aprobării lui în Consiliul de administraţie.
Art.83. Toate dispoziţiile din regulamentele anterioare ce contravin prezentului regulament se anulează.
Art.84. Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii pentru tot personalul didactic sau nedidactic al şcolii şi pentru elevi.
Art.85. Modificările prezentului regulament se fac în urma dezbaterii în Consiliul profesoral şi după aprobarea în Consiliul de administraţie şi intră în vigoare în termen de o săptămână de la aprobare, interval în care sunt aduse la cunoştinţa celor interesaţi.

Vizualizati (PDF)